Saltar apartados

Extracte article 44 del Reglament Electoral de la UA

A fi d'evitar errors en la presentació de candidatures, es facilita l'extracte de l'article 44 del Reglament Electoral de la UA, el qual s'aplica de forma supletòria al procés electoral de Consell de Departament.

  • Les candidatures podran presentar-se de forma aïllada o agrupades en llistes. En tot cas, la sol·licitud haurà de presentar-se en el model normalitzat:
  • Quan les candidatures s'agrupen en llistes, haurà de procurar-se una composició equilibrada entre homes i dones, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives degudament motivades, que seran valorades per la Comissió Electoral. Es considera una composició equilibrada quan les persones de cada sexe no superen el 60% ni representen menys del 40%.
  • La sol·licitud ha de contenir:

    • Nom, cognoms i fotocòpia de DNI, o qualsevol altre document identificatiu acceptat per aquest reglament per a l'emissió del vot, de la persona o persones sol·licitants i el cos i/o centre al com pertany, podent indicar-se en la sol·licitud la denominació i, si escau, la sigla o anagrama que identifique l'agrupació, sense que puguen admetre's denominacions, sigles o anagrames que induïsquen a confusió amb les d'unes altres que hagueren presentat la seua sol·licitud amb anterioritat, ni amb les de la Universitat d'Alacant.

    • b) Declaració individual d'acceptació de la candidatura i de la concurrència dels requisits d'elegibilidad.

    • c) La signatura de totes les o els sol·licitants.

Departament de Física Aplicada


Facultat de Ciències, Fase II - Planta 2a
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3540

Fax: (+34) 96 590 9726

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464